Tööalane inglise keel B1 minigrupile 110 ak. tundi

Kursuse nimi eesti ja inglise keeles Tööalane inglise keel B1, minigrupp / Workplace English B1, minigroup

 

Õppe kogumaht 110 akt, neist auditoorset tööd 44 akadeemilist tundi
Kursuse maksumus ühele osalejale 2238 eurot (hind sisaldab käibemaksu)
Toimumisajad Aeg: alates 5.12.2023 (2-3 korda nädalas)
Koolitaja Hele Nõlvak või Monika Tartu
Koolituse tutvustus Kursus on mõeldud nii töötajatele inglise keele osaoskuste (rääkimine, kirjutamine, arusaamine) arendamiseks kui tööotsijatele nende konkurentsivõime parandamiseks tööturul.

Minigrupi koolitus (2-4 osalejat) toimub Zoomi või Skype’i keskkonnas. Koolitaja selgitab välja sinu hetketaseme ja arenguvajadused ning valib vastavalt õppematerjalid. Kursuse lõpuks saavutad suhtlusläve, mis võimaldab sul end vabalt väljendada tuttavatel tööalastel teemadel ja vastavat infot mõista.

 

Koolituse sisu:

 

   

Keeleline fookus

 

Grammatika

 

Tööelu

·       Enese tutvustamine

·       Töökohustuste ja tööalaste tegevuste kirjeldamine

·       Small talk

 

 

Lihtolevik

Sagedusmäärsõnad

 

 

Projektid

·       Koosolekud

·       Telefonikõnede alustamine ja lõpetamine

·       Projektid ja tähtajad

Kestev olevik

(võrdlus lihtolevikuga)

 

 

Teenused ja süsteemid

·       Teenuste kirjeldamine

·       Süsteemid: kuidas miski töötab

 

Lihtminevik

Täisminevik

 

Kliendid

·       Kliendi vajadused, ootused, rahulolu

·       Info hankimine

·       Kohtumiste kokku leppimine ja muutmine

 

 

Lihtolevik ja

kestev olevik

tuleviku väljendamiseks

 

Külalised ettevõttes

·       Ärireisid, külaliste vastuvõtmine

·       Pakkumiste tegemine ja neile vastamine

 

Vajaduste ja

Kohustustega seotud fraasid

 

 

Turvalisus töökohas

·       Turvameetmed

·       Muudatuste selgitamine ja selgituste küsimine

·       Uue info tutvustamine

Täisminevik, konnektiivid
 

Meeskonnatöö

·       Plaanide esitlemine ja arutamine

·       Inimeste julgustamine

 

Tulevik

(going to; will-future;

modaalverbid)

 

Otsuste tegemine

 

·       Otsused

·       Aruteludes osalemine, ideede arendamine

 

Tingimuslaused

 

 

 

Innovatsioon

·       Innovatsioon ja uute ideede esitlemine  

Keskvõrre

Ülivõrre

 

Probleemide lahendamine

·       Tagasilöögid ja vead

·       Info vahetamine, probleemide arutamine

 

Nõuannete ja soovitustega seotud fraasid

 

Eesmärgid ja saavutused ·       Eesmärkide seadmine

·       Tagasiside andmine

Hulgamäärus

 

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisva töö käigus kinnistad tunnis õpitud sõnavara, loed minitekste, harjutad grammatikat. Iseseisev töö toimub koolitaja juhendamisel, kes annab selle kohta ka tagasisidet.

 

Õppemeetodid
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel. Omandad igapäevases tööelus vajalikku sõnavara. Sõnavara omandamine toimub läbi rollimängude, elulähedaste situatsioonide läbimängimise (esitlused, e-kirjad jne) ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist. Muuhulgas antakse põhiteadmisi keelekasutuse kultuurilistest erinevustest ingliskeelses töökeskkonnas.