Õppekava: tööalane inglise keel B1

Tööalase inglise keele B1 taseme kursuse õppekava

 

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

200 ak/t – 120 ak/t auditoorne õpe ja 80 ak/ iseseisev töö

Sihtrühm ja õppe alustamise tingimused.

Täiskasvanud õppijad, kes on läbinud eelnevalt A2 kursuse või kes on sooritanud keeletesti A2 tasemele.

Eesmärk
Koolituse eesmärk on B1 keeletaseme saavutamine tööalases inglise keeles

Õppekeel  eesti keel

Õpiväljundid

–     saab aru tööga seotud tekstidest

–     oskab vestelda tuttavatel teemadel, avaldada arvamust ja seda põhjendada

–     oskab ümber jutustada nähtud filmi või loetud raamatut

 

Kuulamine: saab aru raadiosaadetest

Lugemine: saab aru ajalehetekstidest

Rääkimine: oskab ümber jutustada nähtud filmi või loetud raamatut

Kirjutamine: oskab koostada tekste ja e-kirju erinevatel teemadel

Õppe sisu ja käsitletavad teemad

1.                  Mina ja minu pere, traditsioonid

2.                  Haridus ja keeleoskus

3.                  Elukutse ja töö (oma tööülesannete kirjeldamine)

4.                  Teenindus ja asutused

5.                  Vaba aeg, huvid ja hobid

6.                  Söök ja jook (tellimine ja kaasa ostmine)

7.                  Päevakajalised sündmused ja uudised

8.                  Keskkond ja loodushoid

9.                  Reisimine (broneerimine, vaatamisväärsused)

10.               Minu kodu ja kinnisvara

11.               Tervis (arstiaja broneerimine, kaebused, apteek, kiirabi kutsumine)

 

Grammatika

Ajavormid

•         Küsisõnad

•         Artiklid

•         Kaudne kõne

•         Modaalverbid

Õppemeetodid

Grupitööd ja paaristööd

Rollimängud

Videote analüüs

Õppekeskkond: klassiruum, veebikeskkond

Koolitaja

Koolitaja omab vastavat kvalifikatsiooni või inglise keele õpetamise pikaajalist kogemust

Iseseisev töö

Kodutööde esitamine tunnis, sõnavara õppimine, ettekannete tegemine

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid

Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele tunnistus järgmistel tingimustel:

a) osalemine vähemalt 70% õppekavas ettenähtud tundides;

b) lõputesti sooritamine.

Õppematerjalid (õpetaja valikul)