Õppekava: tööalane inglise keel A2

Tööalase inglise keele A2 taseme kursuse õppekava

 

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

200 ak/t – 120 ak/t auditoorne õpe ja 80 ak/t iseseisev töö

Sihtrühm ja õppe alustamise tingimused.

Täiskasvanud õppijad, kes on läbinud eelnevalt A1 kursuse või kes on sooritanud keeletesti A1 tasemele.

Eesmärk
Koolituse eesmärk on A2 keeletaseme saavutamine tööalases inglise keeles ja toimetulek igapäevaelu olukordades.

Õppekeel  eesti keele baasil

Õpiväljundid
Kursuse tulemusena õppija on omandanud:

saab aru igapäevaelu fraasidest;

oskab rääkida endast, enda perest, haridusest ja tööst;

saab aru lihtsatest igapäevaelu tekstidest.

Kuulamine: saab aru lihtsamatest kuulamisülesannetest igapäevaelust

Lugemine: mõistab igapäevaelu sõnavara ja fraasidega seotud tekste

Rääkimine: oskab rääkida endast, oma perest, haridusest ja tööst

Kirjutamine: oskab koostada isiklikke e-kirju

Õppe sisu ja käsitletavad teemad

1.                  Enda tutvustamine, hääldus ja küsisõnad

2.                  Erinevad riigid, rahvused, keeled

3.                  Haridus ja töö, intervjuu läbiviimine

4.                  Teenindusasutused (juuksur, pood, postkontor jne)

5.                  Vaba aeg ja hobid (kultuuriasutused ja spordiüritused)

6.                  Söök ja jook (tellimine ja kaasa ostmine)

7.                  Ilm ja aastaajad

8.                  Reisimine (hotelli broneerimine, tee küsimine)

9.                  Kodu (kodu kirjeldus, remont)

10.               Tervis (arstiaja broneerimine, sümptomite kirjeldus)

 

Grammatika:

Ajavormid

•         Küsisõnad

•         Artiklid

•         Modaalverbid

 

Õppemeetodid

Grupitööd ja paaristööd

Rollimängud

Videote analüüs

Koolitaja

Koolitaja omab vastavat kvalifikatsiooni või inglise keele õpetamise pikaajalist kogemust

Iseseisev töö

Kodutööde esitamine tunnis, sõnavara õppimine

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid

Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele tunnistus järgmistel tingimustel:

a) osalemine vähemalt 70% õppekavas ettenähtud tundides;

b) lõputesti sooritamine.

Õppematerjalid (õpetaja valikul)