Õppekava: soome keel A2

SOOME KEELE ÕPPEKAVA TASEMEÕPE A2

 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Saag & Semevsky Keelestuudio OÜ
 2. Õppekava nimetus: A2-taseme soome keele täienduskoolitus
 3. Õppekavarühm „Soome keel A2-tasemele“
 4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.
 5. Õppekeel: kursus toimub eesti keele baasil.

Õppekava koostamise alus: „Euroopa keeleõppe raamdokument“

 1. Õppe sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: eesti keelt kõnelevad täiskasvanud, kes on lõpetanud A1 taseme soome keele kursuse või on sooritanud Saag & Semevsky Keelestuudios testi tasemele A1.
 2. Õppe eesmärk: Omandada keeleoskuse tase A2, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades , mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel
 3. Õpiväljundid.

Kursuse läbinu:

 • saab aru fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö)
 • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid)
 • saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab kaasa rääkida, oskab kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd
 • oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja
 1. Õppe sisu

Teemad

1 Tutvumine. Isikuandmed ja pere. Dokumendid, tervitused, lihtsam enesekohane informatsioon. 2. Kodumaa, rahvused, keeled. Päritolu ja kodumaa kirjeldamine. Soome ja Eesti võrdlemine. Rahvused ja keeled. Soome geograafia, suuremad linnad, saared jne. Kaardilt info leidmine. 3. Haridus, elukutse, töö. Õpingud, elukutse valik. Erialad ja ametid. Keeleoskus. Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. CV. 4. Teenindus ja kaubandus. Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Kõnetikett teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. Võrdlemine. Juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine. 5. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontserdid jm kultuuriüritused. Sport. Pühad ja tähtpäevad. Peretraditsioonid. Faktiinfo mõistmine ja kasutamine. Kutse. 6. Söök ja jook. Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Laua reserveerimine, menüü mõistmine, tellimine. Toitumisharjumused. Kombed söögilauas ja kõneetikett. 7. Info meie ümber. Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused. 8. Ilm ja loodus. Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad. Linnud, loomad, taimed. 9. Reisimine, transport, puhkus Ühistransport, reisi planeerimine, pileti ostmine. Teeküsimine ja juhatamine. Majutusasutused, toa broneerimine. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine. Reisikirjeldus. 10. Kodu ja olme. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Remont ja probleemid. Külaliste kutsumine. Kõneetikett külas. 11. Keha, tervis ja tervishoid. Riided Kehaosad. Enesetunne ja kaebused. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja polikliinikus. Apteegis. Riietusesemed. 12. Minu päev ja aeg. Tegevused. Ajamõisted ja kokkulepped.

Grammatika: Nimisõnade käänamine (nimetav, omastav, osastav sise- ja väliskohakäänded, mitmuse nimetav, sihitav); tegusõnade pööramine olevikus, minevikus; eituse moodustamine olevikus, minevikus; käsk; mil viisil –sti; verbi rektsioonid; substantiiv –minen; passiivi preesens; III infinitiiv; erinevad lausetüübid; joka-pronoomeni ja sidesõnade kasutamine; objekt

Iseseisev töö: Jooksvad iseseisvad kodutööd, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

 1. Õppematerjalid: S. Heikkilä „Hyvin menee!“ vm õpik vastavalt koolitaja ja õppija omavahelisele kokkuleppele, lisaks koolitaja koostatud õppematerjalid.
 2. Õpikeskkond: kontaktõpe või online-õpe (võimalik ka nende kahe kombinatsioon). Kontaktõppe tunnid viiakse läbi mugavates ja õppimiseks sobiva õppetehnikaga (tahvel ja/või videoprojektor, arvuti, kiire internetiühendus) sisustatud ruumides. Kursustel kasutatakse õppematerjalina koolitaja poolt vastava kursuse jaoks valitud õpperaamatuid ja töövihikuid, koolitaja enda koostatud õppematerjale, paberkandjal ja/või elektroonilisi õppematerjale. Koolitusruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele. Tundides luuakse toetav ja positiivne õhkkond. Keelerühma suurus on mitte rohkem kui 8 õppijat, et tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
 3. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 70% tundides. Kursuse lõpus tuleb sooritada lõputest, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

 1. Hindamismeetod:
 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust.
 • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil.
 • Rääkimine – räägib lihtsamate lausetega endast, oma perest, igapäevaelust ja tööst.
 • Kirjutamine – oskab koostada lühikese kirja, oskab moodustada grammatiliselt korrektseid lauseid.
 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: koolitajal on kõrgem erialane ja pedagoogiline haridus õpetatavas valdkonnas ja ta on aktiivselt tegutsenud täiskasvanute soome keele õpetajana vähemalt 5 aastat.
 2. Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus väljastatakse, kui õppija on osalenud vähemalt 70% tundides ja sooritanud lõputesti.