Õppekorralduse alused ja koolitustegevuse kvaliteedi tagamine

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED JA TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE KORD

 1. ÜLDSÄTTED
  • Saag & Semevsky Keelestuudio OÜ (registrikood 11286531, edaspidi Keelestuudio) lähtub täienduskoolituste korraldamisel (keeleõpe täiskasvanutele) kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
  • Keelestuudio korraldab täiskasvanutele suunatud (ettevõtted ja eraisikud) tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
  • Õppetöö toimub õppetööks sobivates ruumides kas aadressil Lõõtsa 6 Tallinnas, ettevõtete ruumides kohapeal või online-kursustena (Skype’i, MS Teamsi või Zoomi vahendusel).
  • Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (1 akadeemiline tund = 45 minutit); üldjuhul toimub korraga 2 akadeemilist tundi.
  • Koolitused toimuvad kas individuaaltundidena (1 õppija), minigruppides (2-4 õppijat) või väikegruppides (5-8 õppijat), et tagada võimalikult individuaalne lähenemine igale õppijale.
  • Koolitused toimuvad aastaringselt ja online-kursuse korral on võimalik koolitustel osaleda üle Eesti. Kontakttundidena toimub õpe Tallinnas ja Tartus.
  • Asjaajamiskeel Keelestuudios on eesti ja inglise keel.

 

 1. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
  • Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
   • õppekava nimetus;
   • õppekavarühm;
   • õppe eesmärk;
   • õpiväljundid;
   • õppe sihtgrupp;
   • õppekeel ja õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimus õpiväljundite saavutamisel;
   • õppe kogumaht, sh auditoorse ja iseseisva töö osakaal;
   • õppe sisu;
   • õppematerjalide loend, juhul kui need on õppekava läbimiseks vajalikud;
   • nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid.
  • Õppekava muudatused õppekavas kinnitab Keelestuudio.

 

 1. KOOLITUSEL OSALEMISEKS SOOVI AVALDAMINE JA KOOLITUSGRUPI KOMPLEKTEERIMINE

3.1 Koolitusel osalemiseks tuleb saata päring, klõpsates Keelestuudio kodulehel oleval nupul „Küsi hinnapakkumist“ (https://www.keelestuudio.ee/keeleope/kusi-keeleoppe-pakkumist/) ja täites avaneva vormi või helistades meile kodulehel toodud telefoninumbril (+372 55 698 709) või kirjutades kodulehel toodud e-posti aadressil (kristel@keelestuudio.ee; info@keelestuudio.ee).

3.2 Keelestuudio ei korralda ülelinnalisi koolitusi, st üksikud õppijad ei saa liituda käimasolevate koolitustega. Nendele õppijatele pakume ainult individuaalõppe võimalust. Koolitusgrupid komplekteeritakse ettevõtte põhiselt vastavalt keeletasemetele. Erandiks on olukorrad, kus veebis väljakuulutatud kursusest on samal ajal huvitatud mitu ühesuguse keeletasemega õppijat.

3.3 Enne koolituse alustamist kogub Keelestuudio õppija(te)lt infot nende senise keelekogemuse ja õpieesmärkide kohta. Vajadusel viib Keelestuudio õppija(te) keeletaseme väljaselgitamiseks läbi keeletestimise kas online-testina või kohapeal. Samuti lepitakse kokku koolituse kestuses (minimaalne koolituste maht on 20 akadeemilist tundi).

3.4 Enne koolituse alustamist on õppija(te)l võimalik osaleda lühikeses proovitunnis (45-60 min), et veenduda koolituse ja koolitaja sobivuses. Kui õppija soovib kursusega jätkata, läheb proovitund kirja esimese toimunud akadeemilise tunnina. Kui õppija kursusega jätkata ei soovi, siis proovitunni eest temalt tasu ei võeta.

3.5 Pärast edukat proovitundi allkirjastame õppija(te) või neid esindava ettevõttega õppeteenuse lepingu, milles sätestatakse koolituse nimetus, vorm (individuaal- või grupiõpe), õppekeel, koolituse toimumise asukoht, koolitaja nimi, koolituse kestus akadeemilistes tundides, koolituse hind, koolituse toimumise sagedus ja ajad, koolituse eest tasumise jms tingimused. Õppeteenuse lepingu allkirjastavad mõlemad pooled digitaalselt.

 1. KOOLITUSE EEST TASUMINE JA ÕPPEMAKSU TAGASTAMINE

4.1 Koolituse eest tasutakse Keelestuudio saadetud arve(te) alusel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks, mis on üldjuhul 7 kalendripäeva alates arve väljastamise kuupäevast. Arve mittetasumisel kehtib viivis 0,5% tasumata summalt iga viivitatud päeva eest. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata Keelestuudio korduvatest meeldetuletustest antakse tasumata arve edasiseks käsitlemiseks inkassofirmale.

4.2 Koolitusarvete tasumiseks on kaks võimalust, sõltuvalt sellest, kas tegemist on uue õppijaga või püsikliendi staatuses õppijaga:

4.2.1 Uued õppijad, kes tellivad Keelestuudiolt koolitust esimest korda: koolituse eest tasutakse alati ettemaksena (st pärast esimese eduka proovitunni toimumist, kui õppija(d) on avaldanud soovi koolitusega jätkata). Tasumine korraldatakse vastavalt koolituse mahule ja kestusele kas ühes või mitmes osas. Minimaalne ettemakstav summa on 20 akadeemilise tunni eest. Koolituse ärajäämisel või katkestamisel Keelestuudiost olenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu ärajäänud tundide eest õppijale tagasi. Koolituse ärajäämisel või katkestamisel Keelestuudiost mitteolenevatel põhjustel juba makstud koolituse tasu õppijale ei tagastata. Erandiks on vähemalt 40 akadeemilise tunni pikkused ja sellises mahus tasutud koolitused, mille katkestamisest õppija teatab vähemalt 14 kalendripäeva ette ja mille katkestamiseks on mõjuv põhjus (õppija haigestumine, kolimine, töökohavahetus jms). Sellisel juhul tagastatakse õppijale õppeteenustasu nende akadeemiliste tundide ulatuses, mil ta koolitusel ei osalenud.

4.2.2 Püsikliendi staatuses õppijad (st õppijad, kes on Keelestuudiolt varem koolitusi tellinud ja need edukalt lõpetanud). Koolituse eest saab tasuda arve alusel kas ettemaksena uute õppijatega samadel tingimustel või vähemalt 40 akadeemilise tunni tellimisel igakuiselt kuu lõpus vastavalt kuu jooksul toimunud akadeemiliste tundide arvule. Kuna teise variandi puhul tasutakse juba toimunud õppetundide eest, siis puudub sellisel juhul alus õppeteenustasu õppijale tagastamiseks.

4.3 Õppijad, kes tasuvad koolituse eest eraisikuna, saavad tuludeklaratsiooni esitamisel 20% koolituskuludest tagasi.

4.4 Kursuse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.

4.5 Kursuse hind sisaldab õppematerjale, v.a õpikud ja töövihikud, kui need osutuvad vajalikuks.

 1. TUNDIDES MITTEOSALEMISEST TEAVITAMINE

Juhul kui õppija ei saa ettenähtud ajal tunnis osaleda, teavitab ta sellest Keelestuudiot e-posti või telefoni teel hiljemalt tunnile eelnenud tööpäeval kell 16.00. Hiljem tühistatud või etteteatamata tühistatud tunnid lähevad kirja toimunud tundidena. Juhul kui tund tühistatakse koolitaja tõttu, kohustub koolitaja sellest samuti piisava ajavaruga ette teatama. Mõlemal juhul teevad õppija ja koolitaja ennast kõik oleneva, et võimalusel leppida kokku alternatiivne tunni toimumisaeg samal nädalal.

 1. KURSUSE LÕPETAMINE JA KURSUSELT VÄLJAARVAMINE

6.1 Õppija arvatakse kursuselt välja kirjaliku sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve tasumata jätmisel või muude õppeteenuse lepingu tingimuste rikkumise korral.

6.2 Õppija on lõpetanud kursuse, kui ta on osalenud vähemalt 70% tundides ja kui ta on kursuse käigus omandanud teadmised vastavalt ettenähtud õppekavale, sooritades lõputesti.

6.3 Koolituse lõppedes viib koolitaja õppija(te)ga, kes on osalenud vähemalt 70% tundides, läbi lõputesti kursuse käigus omandatud teadmiste hindamiseks. Edukatele testi sooritajatele väljastatakse kursuse lõppedes tunnistus. Tunnistus väljastatakse ainult elektroonsel teel. Kursuse lõpetajatelt kogutakse ka kursuse kohta tagasisidet online-ankeedina.

 1. ÕPPIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7.1 Õppijal on õigus:

7.1.1 saada õppekavas ettenähtud koolitust kokkulepitud mahus;

7.1.2 saada puudumisel kodused ülesanded;

7.1.3 teha Keelestuudio juhtkonnale ettepanekuid õppe parandamiseks või puuduste likvideerimiseks;

7.1.4 koostöös Keelestuudioga leppida kokku kursuse toimumisajad ja -koht;

7.1.5 saada õppetööga seotud dokumente ja tutvuda Keelestuudio põhikirjaga;

7.1.6 saada kursuse edukal läbimisel selle kohta tunnistus.

7.2 Õppija on kohustatud:

7.2.1 tasuma õigeaegselt õppeteenustasu;

7.2.2 allkirjastama kursuse tellimisel õppeteenuse lepingu;

7.2.3 tulema tundidesse õigeaegselt, suhtuma viisakalt koolitajasse ja kaasõppijatesse ning kasutama heaperemehelikult Keelestuudio vara;

7.2.4 teavitama Keelestuudiot tunni ärajäämisest mõistliku aja jooksul ette (vt punkti 5);

7.2.5 tegema kursuse jooksul ettenähtud mahus iseseisvat tööd;

7.2.6 tasuma õpperaamatute ja töövihikute eest juhul, kui need on kursusel osalemiseks vajalikud;

7.2.7 kursuse lõpetamisel täitma tagasiside küsimustiku.

 1. ÕPIKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

Õppetunnid viiakse läbi mugavates ja õppimiseks sobiva õppetehnikaga (tahvel ja/või videoprojektor, arvuti, kiire internetiühendus) sisustatud ruumides. Kursustel kasutatakse õppematerjalina koolitaja poolt vastava kursuse jaoks valitud õpperaamatuid ja töövihikuid, koolitaja enda koostatud õppematerjale, paberkandjal ja/või elektroonilisi õppematerjale. Koolitusruumid peavad vastama tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele. Tundides luuakse toetav ja positiivne õhkkond. Keelerühma suurus on mitte rohkem kui 8 õppijat, et tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

 1. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

9.1 Koolitajatel peab olema kõrgem erialane ja pedagoogiline haridus õpetatavas valdkonnas ja/või peavad nad olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ja omama vähemalt 5-aastast vastavasisulist töökogemust, mida nad on võimelised tõestama.

9.2 Koolitaja annab iga kursuse lõpus tagasisidet koolitustulemuste kohta, esitades oma parandusettepanekud ja täidab kursuse kestel jooksvalt tabelit koolituse ja sellel osalemise kohta. Koolitaja suhtleb kursuse kestel aktiivselt Keelestuudio ja ettevõtete puhul õppija(te) esindajaga, et tagada kursuse kvaliteetne läbiviimine.

9.3 Pärast õppijate tagasiside saamist analüüsib Keelestuudio saadud tagasisidet, teeb sellest koolitajale kokkuvõtte ja esitab muuhulgas parandusettepanekud.

 1. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

Keelestuudio kogub õppijate ja arve eest tasujate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-posti aadress, telefoninumber ja isikukood. Isikukood on vajalik tulumaksu tagastamiseks juhul, kui arve eest tasuja on eraisik. Kui koolituse eest tasub ettevõte, siis õppijate isikukoodi avaldama ei pea. Isikuandmeid käideldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele § 6.

 1. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

Õppekorraldusega seotud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi kehtiva seadusandluse järgi Harju Maakohtus.

Saag & Semevsky Keelestuudio OÜ õppekorralduse ja tegevuse kvaliteedi tagamise kord kehtib alates 1.03.2021.