Õppekava: tööalane inglise keel C1

Tööalase inglise keele C1 taseme kursuse õppekava

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument: https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

200 ak/t – sellest 100 ak/t auditoorset õpet ja 100 ak/t iseseisvat tööd

Sihtrühm ja õppe alustamise tingimused.

Täiskasvanud õppijad, kes on läbinud eelnevalt B2 kursuse või kes on sooritanud keeletesti B2 tasemele.

Eesmärk
Koolituse eesmärk C1 keeletaseme saavutamine tööalases inglise keeles.

Õppekeel  inglise keel

Õpiväljundid
Kursuse edukalt läbinu oskab järgmist.

Kuulamine: õppija saab aru pikemast tekstist, sh abstraktsel ja keerukal teemal. Suudab mõista argiväljendeid, fraseologisme ja vanasõnu. Suudab jälgida mõttevahetusi ja väitlusi. Saab aru keerulisemast tehnilisest teabest, nagu kasutusjuhendid, töökirjeldused ja teenuste kirjeldused. Mõistab loengute, vestluste ja ettekannete sisu, kui need on seotud õppija eriala või huvialaga.

Lugemine: saab aru nii erialasest kui ka ilukirjanduslikust keelest. Mõistab keerukaid tekste, ametlikke ja poolametlikke kirju. Suudab leida vajalikku teavet. Saab aru ülevaadetest, analüüsidest ja kommentaaridest, kasutus- ja tegevusjuhistest.

Rääkimine: oskab anda selgeid ja üksikasjalikke selgitusi ja kirjeldusi, teha ettekandeid. Oskab ladusalt vastata küsimustele, märkustele ja keerukatele vastuväidetele ning võtta kokku pikema keerulise teksti. Oskab pidada diskussioone etteantud teemal ja kaasa lüüa väitluses. Kasutab keelt paindlikult ja tulemuslikult.

Kirjutamine: oskab kirjutada selgeid tekste, põhjendada oma seisukohti, tuua asjakohaseid näiteid, koostada ja struktureerida sidusat teksti sissejuhatuse ja kokkuvõttega. Oskab koostada poolametlikke, ametlikke ja isiklikke kirju ning kasutada kirjas vastavat keeleregistrit, tajub ja kasutab erinevaid stiilivõimalusi.

Õppe sisu ja käsitletavad teemad

 1. E-kirjad, stiil, funktsionaalne keel
 2. Ärikohtumised
 3. Rahvusvahelised suhted, erinevad kultuurid
 4. Infoajastu, tänapäeva ajakirjandus
 5. Telefonisuhtlus ja telefonietikett
 6. Kõned ja ettekanded
 7. Suhete loomine, seltskondlik vestlus
 8. Projektitaotlused
 9. Innovatsioon Eestis ja maailmas

Grammatika:

Ajavormide ülevaade

Kesksõnad ja infinitiiv

Seisundit/olukorda näitavad tegusõnad

Kirjavahemärgid, suur ja väike algustäht

Lausete struktuur

Idioomid

Frasaaltegusõnad

Eessõnad ja eessõnalised fraasid

Õppemeetodid

Grupi- ja paaristööd

Rollimängud

Ettekanded

Videod

Õppekeskkond:

Klassiruum, veebikeskkond

Koolitaja

Koolitajal on vastav kvalifikatsioon või inglise keele õpetamise pikaajaline kogemus

Iseseisev töö

Kodutööde esitamine tunnis, sõnavara õppimine, ettekannete tegemine

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid

Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele tunnistus järgmistel tingimustel:

 1. a) osalemine vähemalt 70% õppekavas ettenähtud tundides;
 2. b) lõputesti sooritamine.

Õppematerjalid (õpetaja valikul)