Õppekava: tööalane inglise keel B2

Tööalase inglise keele B2 taseme kursuse õppekava

Tööalase inglise keele B2 taseme kursuse õppekava
Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokumenthttps://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

200 ak/t – sellest 100 ak/t auditoorset õpet ja 100 ak/t iseseisvat tööd

Sihtrühm ja õppe alustamise tingimused.

Täiskasvanud õppijad, kes on läbinud eelnevalt B1 kursuse või kes on sooritanud keeletesti B1 tasemele.

Eesmärk
Koolituse eesmärk on B2 keeletaseme saavutamine tööalases inglise keeles.

Õppekeel  inglise keel

Õpiväljundid
Kursuse edukalt läbinu oskab järgmist.

Kuulamine: õppija saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, tuttava teema puhul ka keerukamatest detailidest. Mõistab erialase mõttevahetuse tuuma. Saab aru enamiku tele- ja raadiosaadete, filmide jm meedias kajastatava sisust.

Lugemine: suudab lugeda aktuaalsetel teemadel kirjutatud artikleid.

Rääkimine:  suudab vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt. Osaleb aktiivselt aruteludes tuttaval teemal. Suudab oma seisukohti väljendada ja neid vajadusel põhjendada, tuues välja poolt- ja vastuargumendid.

Kirjutamine: suudab kirjutada selgelt mõistetavaid ja piisavalt üksikasjalikke tekste tuttavas valdkonnas. Oskab kirjutada kirju, koostada aruandeid, kommenteerida ja põhjendada oma seisukohti.

Õppe sisu ja käsitletavad teemad

1. E-kirjad, stiil, funktsionaalne keel

2. Ärikohtumine

3. Töö ja puhkus

4. Infoajastu, tänapäeva ajakirjandus

5. Telefonisuhtlus ja telefonietikett

6. Kõned ja ettekanded

7. Suhete loomine, seltskondlik vestlus

Grammatika:

Omadussõnade moodustamine

Määrused lauses

Umbisikuline tegumood

Artiklid

Modaalverbid

Tingimuslaused

Modaalverbid

Sidesõnad

Õppemeetodid

Grupi- ja paaristööd

Rollimängud

Ettekanded

Videod

Õppekeskkond:

Klassiruum, veebikeskkond

Koolitaja

Koolitajal on vastav kvalifikatsioon või inglise keele õpetamise pikaajaline kogemus

Iseseisev töö

Kodutööde esitamine tunnis, sõnavara õppimine, ettekannete tegemine

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid

Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele tunnistus järgmistel tingimustel:

a) osalemine vähemalt 70% õppekavas ettenähtud tundides;

b) lõputesti sooritamine.

Õppematerjalid (õpetaja valikul)