Õppekava: eesti keel A1

EESTI KEELE ÕPPEKAVA TASEMEÕPE A1

 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Saag & Semevsky Keelestuudio OÜ
 2. Õppekava nimetus: A1-taseme eesti keele täienduskoolitus (läbimurre)
 3. Õppekavarühm „Eesti keel võõrkeelena“
 4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.
 5. Õppekeel: kursus toimub vene või inglise keele baasil.

Õppekava koostamise alus: „Euroopa keeleõppe raamdokument“

 1. Õppe sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: vene või inglise keelt kõnelevad täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega.
 2. Õppe eesmärk: omandada keeleoskuse tase A1, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Õppijad saavad ülevaate eesti keele tähestikust ja sõnade hääldamisest, sõnaliikidest, lihtsate lausete struktuurist, õpivad moodustama lauseid ja esitama küsimusi. Kuulatakse autentse eesti keelega dialooge ja tekste ning õpitakse eristama kuuldust vajalikku informatsiooni. Praktiseeritakse sõnade ja lausete lugemist õige häälduse ja intonatsiooniga. Toimub situatiivse suhtluse praktiseerimine dialoogide või rollimängude abil. Kujundatakse kirjutamisoskust, kirjutades sõnu, fraase ja lauseid ning asetades puuduva info lünkteksti.
 3. Õpiväljundid.

Kursuse läbinu:

 • saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema perekonda ja vahetut ümbrust, kui räägitakse aeglaselt ja selgelt.
 • saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides.
 • oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt, kordab vajadusel öeldut või sõnastab seda ümber ning aitab teda vestlemisel.
 • oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata.
 • oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma elukohta ja tuttavaid inimesi.
 • oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkusetervitustega) ning täita formulare (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/kodakondsust).
 1. Õppe sisu

Teemad

 1. Tutvumine. Isikuandmed ja pere. Tervitused, kõneetikett. Tähestik, eesti keele hääldus, eesti nimed, küsisõnad. 2. Kodumaa, rahvused, keeled. Päritolu ja kodumaa kirjeldamine. Eesti ja kodumaa võrdlemine. Eesti geograafia, suuremad linnad, saared jne. Kaardilt info leidmine. 3. Haridus, elukutse, töö. Erialad ja ametid. Tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine. 4. Teenindus ja kaubandus: posti- ja pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. 5. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus. Kino, teater, kontserdid jm kultuuriüritused. Sport. Pühad ja tähtpäevad. Peretraditsioonid. 6. Söök ja jook Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Menüü mõistmine, tellimine. 7. Info meie ümber Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused. 8. Ilm ja loodus. Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad. 9. Reisimine, transport, puhkus. Ühistransport, reisi planeerimine, pileti ostmine. Teeküsimine ja juhatamine. Majutusasutused. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine. 10. Kodu ja olme. Kodukirjeldus. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Külaliste kutsumine. 11. Keha, tervis ja tervishoid. Riided Kehaosad. Enesetunne ja kaebused. Arsti vastuvõtule registreerimine. Apteegis. Riietusesemed. 12. Minu päev. Päeva kirjeldus. Tegevused. Ajamõisted ja kokkulepped.

Grammatika: Tähestik. Hääldamine. Kirjutamine. Nimisõna: käänded, mitmus, ühildumine omadussõnaga. Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad. Isikuline asesõna. Põhivormid. Tegusõna. Pööramine olevikus ja lihtminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv kõneviis. Muutumatud sõnad. Sidesõnad ja määrsõnad. Küsisõnad

Iseseisev töö: Jooksvad iseseisvad kodutööd, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

 1. Õppematerjalid: Põhiõpik on „Tere” või „E nagu Eesti“, lisaks koolitaja koostatud õppematerjalid.
 2. Õpikeskkond: kontaktõpe või online-õpe (võimalik ka nende kahe kombinatsioon).  Kontaktõppe tunnid viiakse läbi mugavates ja õppimiseks sobiva õppetehnikaga (tahvel ja/või videoprojektor, arvuti, kiire internetiühendus) sisustatud ruumides. Kursustel kasutatakse õppematerjalina koolitaja poolt vastava kursuse jaoks valitud õpperaamatuid ja töövihikuid, koolitaja enda koostatud õppematerjale, paberkandjal ja/või elektroonilisi õppematerjale. Koolitusruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele. Tundides luuakse toetav ja positiivne õhkkond. Keelerühma suurus on mitte rohkem kui 8 õppijat, et tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
 3. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 70% tundides. Kursuse lõpus tuleb sooritada lõputest, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

 1. Hindamismeetod:
 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis öeldut kordama.
 • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid).
 • Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast.
 • Kirjutamine – oskab koostada lühikese teate.
 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: koolitajal on kõrgem erialane ja pedagoogiline haridus õpetatavas valdkonnas ja ta on aktiivselt tegutsenud täiskasvanute eesti keele õpetajana vähemalt 5 aastat.
 2. Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus väljastatakse, kui õppija on osalenud vähemalt 70% tundides ja sooritanud lõputesti.